profile - دانشکده دامپزشکی

عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه دامپزشکی

پردیس دانشگاه  

طیبه محمدی

طیبه محمدی

استادیار / گروه علوم پایه

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهیدچمران اهواز، زیست شناسی - علوم جانوری- بافت شناسی و جنین شناسی

تماس

رایانامه: tymhd [at] razi.ac.ir
تعداد بازدید: 2215

عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ...

پردیس دانشگاه