اعضای هیات علمی

یاسر شهبازی

یاسر شهبازی

یاسر شهبازی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 308
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
عملیات بهداشت و بازرسی گوشت 1212256 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
عملیات بهداشت و بازرسی گوشت 1212256 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00 ) 1399/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول همه گیری شناسی 1212154 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
بهداشت و بازرسی گوشت 1212255 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00 ) 1399/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی 1212254 2 03 هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00 ) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی 1212254 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00 ) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی 1212254 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30 ) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی 1212253 2 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه بهداشت صنایع شیر 1212252 1 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه بهداشت صنایع شیر 1212252 1 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه بهداشت صنایع شیر 1212252 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه بهداشت صنایع شیر 1212252 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی 1212254 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی 1212254 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی 1212254 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی 1212254 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396 طرح درس
بهداشت صنایع شیر 1212251 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی 1212253 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
عملیات بهداشت و بازرسی گوشت 1212256 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395 طرح درس
عملیات بهداشت و بازرسی گوشت 1212256 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2